Ficha ku pudi aprendi ku el

“A Carava” fasi um CD di musica tradicional di mininu di Guiné-Bissau pa projetu “Cultura i nô balur”. Na es CD i fasidu tambi mangadel di ficha ku alguin pudi brinca i aprendi kusas ku el, Margarida Botelho i kim ku fasil.
Es fichas pudi imprimidu i usadu pa tudu guintis na Guiné-Bissau suma na utru ladu di mundu.

Download Fichas 3Mb
Download Fichas 52Mb